Sistema sexagessimal

Passar de forma complexa a incomplexa i viceversa:

Aplicacions: